Hyppää sisältöön

Päätökset nähtävillä

Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen yleisesti nähtävillä pitäminen salassapidettäviä asioita lukuun ottamatta

 • Kunnanvaltuuston pöytäkirja kokousviikon torstaina kunnan internet –sivulla ja kunnanviraston hallintotoimistossa klo 10-13.
 • Kunnanhallituksen kokoukset pidetään joka toinen maanantai parittomalla viikolla, alkaen klo 17:00. Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluttua kokouksesta ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan tietoverkossa seuraavana päivänä (tiistai).
 • Tarkastuslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan verkkosivulla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Lisäksi pöytäkirja pidetään nähtävänä hallintotoimistossa kokousta seuraavan viikon jälkeisenä tiistaina virka-aikana.
 • Keskusvaalilautakunta kokoontuu kunnallisten ja valtiollisten vaalien yhteydessä. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina keskusvaalilautakunnan sihteerillä klo 9-15.
 • Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston kokoukset pidetään erikseen sovittavana päivänä. Henkilöstöjaoston pöytäkirja julkaistaan tarkastamista seuraavana päivänä kunnan yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksen alaiset päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan salassapito- ja tietosuojasäännökset huomioiden ja muut päätökset julkaistaan otsikkotasolla. Nämä päätökset annetaan pyydettäessä pyynnön tekijälle julkisilta osin salassapito- ja tietosuojasäännökset huomioiden.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjat tarkistetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
 • Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viidentenä päivänä kokouksesta. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivulla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Lisäksi pöytäkirja pidetään nähtävänä vapaa-aikatoimistossa seitsemäntenä päivänä luettuna kokouspäivästä kello 9-12.
 • Lakeuden jätelautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Pöytäkirja pidetään osakaskunnissa yleisesti nähtävänä 16 päivän kuluttua kokouksesta ja mikäli mainittu päivä on pyhäpäivä sitä seuraava arkipäivä.
 • Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarpeiden mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai ja ensisijainen varapäivä on tiistai. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana perjantaina, ellei toisin sovita. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Lisäksi pöytäkirja pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Ilkanradissa teknisellä osastolla lautakunnan sihteerillä.
 • Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen tiistai ja maalis-kesäkuussa myös kuukauden toisena tiistaina alkaen klo 17.00. Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Lisäksi pöytäkirja pidetään nähtävänä rakennusvalvontatoimistossa kokousta seuraavana perjantaina virka-aikana.
 • Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävinä päätöksen jälkeisenä maanantaina ao. toimistossa kunnanviraston normaalina aukioloaikana klo 9-15. Viranhaltijapäätökset julkaistaan yleisesti kunnan verkkosivuilla, jos päätökseen liittyy yleinen muutoksenhakuoikeus tai päätökseen liittyy erityinen tiedotuksellinen intressi. Päätökset näkyvät verkkosivulla 3 viikon ajan niiden julkaisusta, ellei muutoksenhakuajasta muuta johdu.

Ilmajoen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa 1.6.2022 alkaen 1 vuoden ajan. Tämän jälkeen pöytäkirjoja voi tiedustella tietopalvelun kautta tai suoraan ao. lautakunnan sihteeriltä.

Kuntalaki 140 §,  Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalaki 108 §, Kunnan ilmoitukset

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kunnantalo

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

ma–to 8–15.45
pe 8–15

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Jokilehto Hanna

hallintosihteeri

keskusvaalilautakunnan sihteeri