Rekisterinpitäjä:

Lakeuden jätelautakunta/Ilmajoen kunta

Käyntiosoite: Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki

Postiosoite: PL 20, 60801 Ilmajoki

Puhelin: 044 4191 330 (toimisto)

Sähköposti: jatelautakunta@ilmajoki.fi

Tietosuojavastaava:

Hallinto- ja viestintäsihteeri Heleena Keihänen (Ilmajoen kunta)

heleena.keihanen@ilmajoki.fi / 044 4191 203

Vs. jäteasiamies Päivi Mikkola (Lakeuden jätelautakunta)

paivi.mikkola@ilmajoki.fi /044 4191 879

Rekisterin nimi:

Rekisteri jätteen kuljetuksista

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää alla lueteltuja henkilötietoja. Tietosisältö vaihtelee asiakkaittain riippuen asiakkaan palveluista.

Jätteenkuljetuksen asiakkaan yhteystiedot,  lakisääteiset jätepalvelut,  jäteastioiden ja asumislietteiden käsittelyjärjestelmien tyhjennyshistoria, kiinteistön tiedot, palveluihin kohdistuvien jätelautakunnan päätösten tiedot, velkajärjestelyn tiedot, maksuunpanoluettelon tiedot, sähköisesti ulosottoon siirretyt tiedot, asiakassuhteen hoitoon liittyvien palvelupyyntöjen tiedot sekä tiedot asiakassuhteen hoitoon liittyvästä yhteydenpidosta.

Ryhmät, joiden henkilötietoja käsitellään

Lakeuden jätelautakunnan toiminta-alueen asuinkiinteistöjen omistajat/haltijat sekä mahdolliset yhteyshenkilöt, asunto-osakeyhtiöiden ja isännöitsijöiden yhteyshenkilöt.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Lakeuden jätelautakunnan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jätteenkuljetusrekisterin tietojen ylläpito (jätelaki 143 §, Rekisteri jätteen kuljetuksista) sekä asiakaspalvelu.

Henkilötietojen käsittely perustuu Lakeuden jätelautakunnan jäsenkuntien kesken laadittuun sopimukseen yhteisestä jätelautakunnasta, jätelakiin tai kirjanpitolakiin.

Henkilötietojen keräämisen lähteet

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään ja niitä syntyy Lakeuden Etappi Oy:n tuottaessa lakisääteistä jätehuoltopalvelua jätelautakunnan puolesta, tiedon kerääminen perustuu Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n väliseen sopimukseen jätteenkuljetusrekisterin tietoaineiston keräämisestä ja järjestämisestä. Lisäksi tietoja saadaan Lakeuden jätelautakunnan jäsenkunnilta, viranomaisilta sekä viranomaisohjelmista kuten digi- ja väestötietovirasto (DVV) tai kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan

Tietoja rekisteristä ei luovuteta sivullisille. Tietoja käsitellään Lakeuden jätelautakunnan viran ja toimen haltijoiden lisäksi Lakeuden Etappi Oy:ssa perustuen sopimukseen henkilötietojen käsittelystä jätehuoltopalvelujen tuottamiseksi. Viranomaisilla on tiedonsaantioikeus  Suomen lain puitteissa.

Rekisterinpitäjän tai 3. osapuolen oikeutetut edut

Henkilötietojen käsittelyä rekisterissä ei tehdä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen perusteella.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tai kansainvälisille organisaatioille

Tietoja rekisteristä ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään . Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden voimassaoloajan sekä kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti 6 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen sekä arkistoitavien tietojen osalta Lakeuden jätelautakunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen jatkokäsittely

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. Ilman ilmoitusta tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käsittelyn tarkoitukset kohdassa on kerrottu

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan tarkastukseen olemalla yhteydessä Lakeuden jätelautakunnan tai Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun, OmaEtappi.com –nettipalvelun kautta tai hyödyntämällä henkilötietopyyntö lomaketta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien tietojen oikaisemista olemalla yhteydessä Lakeuden jätelautakunnan tai Lakeuden Etappi Oy:n asiakaspalveluun tai OmaEtappi.com  –nettipalvelun kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa epäasiallisesta tai lainvastaisesta käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai siirtää rekisterin tietoja toiselle rekisterinpitäjälle

Rekisteröidyltä ei tarvita suostumusta henkilötietojensa käsittelyyn rekisterissä, vaan tietoja käsitellään lain nojalla ja lain vaatimassa laajuudessa. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle, koska tietoja käsitellään lain nojalla.

Henkilötietojen antamisen velvoittavuus

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Lakeuden jätelautakunnan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä lakisääteisen jätehuoltopalvelun turvaamiseksi.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoihin ei kohdisteta automatisoitua päätöksentekoa eikä profilointia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsittelevä henkilökunta on koulutettu asianmukaisesti ja huolehdittu salassapitositoumuksista. Tietoteknisissä ratkaisuissa käytetään ajantasaista virustorjuntaa, palomuuria ja https-salausta sekä muita asianmukaisia suojaustoimia. Tietoturvan toteutumista valvotaan sekä käyttöoikeuksia hallinnoidaan tarkoituksen mukaisesti suojatussa ympäristössä siten, että vain asianosaisilla on pääsy tietoihin.

Rekisteröidylle aiheutuvat riskit

Rekisterinpitäjä on kartoittanut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit, eikä niiden käsittelystä ole havaittu aiheutuvan sellaista riskiä rekisteröidylle joka estäisi tietojen käytön.

Päivitetty 3.5.2021