munakan päiväkodin lapsia syömässä

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan seuraavasti:

Perheen kokoTuloraja eur/kkKorkein maksu %Korkeimman maksun bruttotuloraja
22 10210,70 4803 €
32 71310,705414 €
43 08010,705781 €
53 44710,706148 €
63 81310,706514 €

Usein kysytyt kysymykset

Esimerkki 1: Jos perheessä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, perheen koko on neljä. Perheen yhteisistä bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaisesti 3003 € euroa, josta sen jälkeen lasketaan 10,70 %. Näin saadaan nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen asiakasmaksu, joka voi olla enintään 289 €/kk.

Vanhempien on toimitettava asiakasmaksun määräämistä varten tulotiedot päivähoidon toimistosihteerille kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Tulojen muuttuessa perheen tulee välittömästi ilmoittaa ja toimittaa uudet tulotiedot maksujen uudelleen tarkistamista varten. Alle kuukauden pituisia muutoksia ei huomioida.

Esimerkki 2: Mikäli 3-henkisen perheen bruttotulot ovat yhteensä 5414 € tai enemmän, niin perheelle tulee korkein asiakasmaksu, eikä näin ollen tarvitse toimittaa tulotietoja.

Korkeimmassa maksuluokassa nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä on 289 € ja toiseksi nuorimman 145 €. Maksu toisesta lapsesta on 50 % nuorimman lapsen maksusta. Mikäli perheellä on varhaiskasvatuksessa useampi kuin 2 lasta, muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 €.

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan varhaiskasvatuksen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perus-teella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (11.5.2007/585).

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut.

Osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa päivittäinen osallistumisaika on enintään 5 tuntia.

Osapäivähoidon hinta on 60 % kokopäivämaksusta eli korkeimmillaan 174 €.

Varhaiskasvatusmaksut kattavat noin 10 % varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista, eikä hyvityksiä poissaoloista pääsääntöisesti tunneta. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan
 2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
 3. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
 4. jos lapsi on sairaalassa, tulee tästä ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan. Sairaalapäivät ovat maksuttomia.

Huom! Mikäli vanhemmat varaavat varhaiskasvatuksen varahoitopaikan eivätkä kuitenkaan sitä käytä, lasketaan tämä hoitopäiväksi, ellei varahoitoa ole peruttu ennen sen alkamista edeltävänä päivänä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos voimassa oleva hoitosuhde on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut pois-sa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Jos varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään läsnäolopäivien mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun hyvitys perhepäivähoidossa

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusmaksu hyvitetään niiltä päiviltä, jolloin lapsen oma varhaiskasvatuspaikka on suljettu (esim. pph vapaalla/sairaana) eikä varahoitoa tarvita, tai jos lapselle ei ole osoittaa varahoitopaikkaa. Viikonloput ja pyhäpäivät eivät ole hyvitettäviä päiviä.

 • Mikäli käytössä on sovitut päivät, esim. 8pv/kk ja hoitaja on sairaana 2 päivää ja perhe voi järjestää hoidon lapselle itse, laskutetaan perheeltä vain 6 päivää (hyvitys 2 päivää).
 • Lapsen sairastuminen tai lomat eivät oikeuta päivien hyvittämiseen.
 • Isyysrahajaksoilta ei peritä maksua mikäli hoitoa ei käytetä, tästä tulee ilmoittaa varhaiskas-vatuspaikkaan sekä toimittaa Kelan päätös isyysvapaasta 2 viikkoa etukäteen toimistosih-teerille.

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, tehdään lapsen hoitosopimus huoltajalle, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Myös varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on virallinen osoite. Mikäli molemmilla huoltajilla on lapsen varhaiskasvatuksen tarve, sopivat huoltajat keskenään varhaiskasvatusmaksun jakamisesta.

Sovitut päivät koskevat varhaiskasvatuksen tarvetta, joka johtuu huoltajien päätoimisesta työstä tai opiskelusta. Päivät voidaan valita 3-15 päiväluvun väliltä, johon perhe sitoutuu vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sovitut päivät voivat ylittyä enintään kahdella päivällä kuukaudessa, mikäli varhaiskasvatukseen osallistumisen päivien keskimäärä pysyy sovitussa määrässä 3 kuukauden jakson aikana. Yli kahden päivän ylitys sovittuihin päiviin johtaa kyseisenä kuukautena asiakasmaksun poikkeukselliseen korotukseen.

Esimerkiksi jos perhe tarvitsee varhaiskasvatusta 12 päivää kuukaudessa, tehdään maksusopimus 12pv/kk hinnalla. Tällöin laskutus tulee aina 12 päivältä, vaikka hoitopäiviin tulisikin vajausta/ylitystä. Varhaiskasvatusta voidaan käyttää esim. tammikuulla 12 pv, helmikuulla 11 pv ja maa-liskuulla 13 pv ilman että asiakasmaksuun tulee muutosta (Huom. tasoittumisaika 3 kk).

Mikäli huoltajat haluavat muuttaa sovittujen päivien määrää, heidän tulee täyttää Hoitopäivien muutos -lomake.

Huom! Mikäli lapsille on varattu hoitopäivä ja lapset sairastuisivat tai mikäli varattua hoitopäivää ei käytetä eikä sitä peruuteta, laskutetaan tällaiset päivät läsnäoloiksi. Varattu hoitopäivä tulee peruuttaa viimeistään edellisenä päivänä klo 18 mennessä.

Mikäli lapsen päivän pituus jonain päivänä on 10 tuntia tai enemmän peritään asiakasmaksu kahden päivän hinnalla.

Maksu voidaan periä, jos lapsi ei käytä hänelle loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta. Loma-ajoiksi lasketaan joululoma, kesäloma, hiihto- ja syysloma, jne. Käyttämättä jääneistä hoitopäivistä voidaan periä maksu, vaikka kuukausi olisi muuten maksuton. Sakkomaksu voidaan periä myös perheeltä, jolle päivähoito on tulojen perusteella maksutonta.

Kesäajan maksuttomuudesta tiedotetaan erikseen kevään aikana.

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi annettavasta varhaiskasvatuksesta peritään 60 % kokopäivämaksusta, kun päivittäinen aika on enintään 5 tuntia päivässä 80 % kokopäivämaksusta, kun päivittäinen aika on yli 5 tuntia päivässä.

Huom! Osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevilta esioppilailta peritään kokopäiväinen asiakasmaksu niiltä päiviltä, kun esikoulu on suljettuna loma-aikoina ja lapsi käyttää hoitoa yli 5 tuntia päivässä!

Varhaiskasvatuksessa voidaan tarjota myös tilapäistä varhaiskasvatusta (asioimispäivähoito) 1-2 pv/kk, joka on kokopäivähoidossa 15,70 € (max 10 h/pv) ja osapäivähoidossa 9,80 € (max. 5h/pv). Varhaiskasvatuspaikka järjestetään vain, jos jossain hoitoryhmässä on satunnaisesti tilaa.

Lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, jos:

 • lapsen huoltajat ovat kokoaikaisesti joko työssä tai opiskelevat, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen pysyy muuttumattomana, eli lapsella on oikeus käyttää tarvittaessa varhaiskasvatusta yli 20 h/viikko.
 • lapsen huoltajista toinen tai molemmat ovat kotona työttömyyden, äitiys- tai vanhempainloman, eläkkeen tai muun syyn vuoksi, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen rajoitetaan enintään 20 h/viikko.
 • Vanhempien on mahdollista valita kunnan tarjoamasta varhaiskasvatuksesta joko:
  • Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 8–12 (4 h/pv) tai
  • Kolmena arkipäivänä viikossa klo 8–14.10 (6 h 40 min/pv)
 • Oikeus yli 20 h/viikossa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen on myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tästä on perheen annettava oma selvitys tai tarpeen vaatiessa asiantuntijan lausunto.
 • Esikoulussa vietetty aika lasketaan tähän 20 tuntiin.
 • Lapsen käyttäessä varhaiskasvatusta 20 h/vko, varhaiskasvatusmaksu on korkeintaan 60 % täydestä kokopäivähoidon asiakasmaksusta.
 • Lapselle on halutessaan mahdollista valita myös vähemmän kuin 20 h/vko osallistumista varhaiskasvatukseen.
 • Mikäli perhe valitsee hoitomuodon A, eli varhaiskasvatuspäivän pituus klo 8-12, voivat he myös valita hoitopäivien lukumäärän mikäli tarve on enintään 15 päivälle tai vähemmälle.
 • Mikäli perhe valitsee hoitomuodon B, eli varhaiskasvatuspäivän pituus klo 8-14.40, voidaan valita myös sovitut päivät, mikäli tarve on vähemmän kuin 12 pv/kk.

Päivähoitotoimisto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymisestä ja laskutuksesta

Koskela Ritva

toimistosihteeri