Ajankohtaista

16.05.2017

Kunnanvaltuuston kokouksen 15.5.2017 päätösten ennakkotiedote
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanvaltuuston kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.

§  30    Ilmajoen Kuntastrategia vuosille 2017 -2020 hyväksyttiin  muutamin lisäyksin. 
Käsittelyn aikana valtuutettu Reetta Kananoja esitti, että kuntastrategian kohtaan Painopiste 2. Palvelut, lisätään ” Ikääntyneille rakennetaan laadukkaita ja esteettömiä senioriasuntoja”
Valtuutettu Sinikka Koivumäki esitti, että kuntastrategian kohtaan Painopiste 1. Elinvoima, lisätään tavoite kohdan 2. Vahvistetaan ja kehitetään yritysten paikkakunnalle sijoittumisen ja toiminnan edellytyksiä elinkeinoelämän kanssa mittariksi ”Maatalouden investoinnit”
 Valtuutettu Timo Tuuri esitti, että kuntastrategian kohtaan Painopiste 2. Palvelut, lisätään tavoite kohdan 4. Vetovoimaiset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut tavoitteeksi ”Lisätään yritysten ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä”.
 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kysyi, voidaanko esitetyt lisäykset tehdä ilman äänestystä yksimielisesti. Valtuutetut ilmoittivat, että äänestystä ei tarvita. Joten kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian yksimielisesti valtuutettujen Kananoja, Koivumäki ja Tuuri tekemillä lisäyksillä.
Kuntastrategia (ehdotus)

§ 31 Vuoden 2016 talousarviomuutokset hyväksyttiin ja esitettyjen muutosten jälkeen kunnan 2016 tulos jää ylijäämäiseksi n. 1.200.887 €.

§ 33 Uuden kuntalain mukaisesti 1.6.2017 alkaen kunnassa on oltava kuntajohtajan johtajasopimus.  Valtuusto hyväksyi kunnanjohtajan johtajasopimuksen  esityksen mukaisesti.

§ 34 Hallintosäännön uudistaminen
Myöskin hallintosääntö on uudistettava uuden kuntalain mukaisesti.  Hallintosääntöön on koottu kaikki aikaisemmin erikseen hallintosäännössä ja johtosäännöissä määritellyt tehtävät.  Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen.   Hallintosäännön kohdista äänestettiin 2 eri äänestystä.  Äänestykset eivät muuttaneet sisältöä.  Hallintosääntö

§ 35 Kunnan tilintarkastusyhteisö vaihtuu, tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2017-2020 valittiin BDO Audiator Oy.  Kuluvan valtuustokauden tilintarkastuksen on tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

§ 36 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun perussopimuksen muuttaminen uuden kuntalain edellyttämällä tavalla ; hyväksyttiin.  Jatkossa Ilmajoella on 3 paikkaa yhtymävaltuustossa.

§ 37  Laajan hyvinvointikertomuksen hyväksyminen vuosilta 2013-2016
Hyväksyttiin,  hyvinvointikertomuksen esitteli valtuustolle vt. liikuntatoimenjohtaja Pasi Laasala.

§ 38 Aloite koulun oppilasmäärän laskutavan muuttamiseksi
Kunnanvaltuusto hyväksyi  päätöksensä 9.12.2005 § 148 täydennyksen:  ”Ilmajoen kunnan alueella sijaishuollossa (esim. lastenkoti, perhekoti) oleva lapsi luetaan sijaintipaikan koulun oppilaaksi ottoalueeseen. ”

§ 39  Kuntalaisaloite vastaanottohallin rakentamisesta
 Valtuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi seuraavasti:  ”Lohkohallin rakentumisen edistämiseksi voidaan käynnistää muutamia vaiheistettuja toimia.   
Esimerkiksi suunnittelijoiden kanssa voidaan neuvotella luonnoskuvien tekemisestä kokemusperäisesti oletettuun kysyntään vastaavasta hallista.   
Suunnitteluprosessin käynnistysvaiheessa haetaan hallille kiinnostuneita rakentajia, osakkeita ostavia käyttäjiä ja mahdollisia sijoittajia vuokraosakkeiden omistajiksi.   
Hallin tyypillisimpään sijaintiodotukseen vastaavina sijoittumisvaihtoehtoina toimivat oletettavimmin seuraavat vaihtoehdot: 1. Aamukujan alue, mikäli sijoittujien joukossa näkyvää paikkaa tarvitsevia toimijoita, joiden tuotteiden tai palveluiden myynti voi suuntautua runsaslukuisesti kantatiellä kulkeville potentiaalisille asiakkaille, 2. Vakavuori, mikäli haetaan edullisia tontteja edullisilla pohjarakentamisolosuhteilla, mutta tällöin kaupallisen toiminnan tai toimipaikasta käsin myytävien palveluiden edellytykset eivät ole niin hyvät kuin edellisellä vaihtoehdolla ja 3. Alaanentie (lähellä kunnan varikkoa) on vaihtoehdon 1 ja 2 välimuoto, joka soveltuu keskenään hyvinkin erilaisten toimijoiden käyttöön.

Mikäli jatkotoimiin ryhtyvä hankkeen ”omistaja” tai ryhmä kiinnostuneita löytyy, voidaan tehdä kunnan lukuun ensimmäiset luonnoskuvat neuvotteluiden edistämiseksi. Tästä eteenpäin kunta siirtää viestikapulan yksityisille toimijoille. Lisäksi kunnan tulee olla erityisen varovainen, että se ei ryhdy päällekkäisiin toimiin puhtaasti yksityisvetoisten hankkeiden kanssa. Myös tätä asiaa tiedustellaan ennen toimiin ryhtymistä ja mikäli yksityisiä hankkeita on vireillä, näille annetaan puolen vuoden rauhoitusaika hankekehittämiseen. Mikäli puhtaasti yksityinen hanke näyttää etenevän, kunta pidättäytyy rinnakkaisesta toiminnasta. Jos yksityisiä hankkeita ei ole meneillään, kunta/elinkeinotoimi voi ryhtyä toimillaan aktivoimaan niitä kuukauden kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. ”

Valtuustoaloitteet §:t 40-60:
Ilmajoelta Seinäjoelle johtavan kantatien 67 uusien tiejärjestelmien edistämisestä
Hankkeen toteuttaminen edellyttää rahoituspäätöstä valtion budjettikirjaan ja kunnan vaikutusmahdollisuudet rajautuvat siten lähinnä poliittiseen päätöksentekoon kohdistuvaan vaikuttamiseen valtion seuraavasta talousarviosta päätettäessä.

Palvelusetelien käyttöönottamisesta Ilmajoella vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun järjestämisessä
- Palveluseteli on yksi vaihtoehto palvelujen tuottamisessa. Jos henkilökohtaista apua järjestetään kokonaan tai osaksi palvelusetelin avulla, omavastuuosuutta ei saa periä, sillä henkilökohtainen apua on säädetty maksuttomaksi palveluksi. Palvelusetelin käyttömahdollisuudesta on tullut vähän kyselyjä sosiaalitoimeen. Tällä hetkellä on maakunnan alueella käynnissä SOTE- valmistelut. Vammaispalvelujen osalta on myös käynnistetty erilaisia työryhmiä mm. henkilökohtaisen avun työryhmä. Työryhmässä käydään läpi maakunnan yhtenäisiä linjauksia ja toimintamalleja.

Keskustaajaman kehittäminen
- Katujen perusparantamista ja valaistuksen uusimista jatketaan vuosittain investointiraamin mahdollistamissa rajoissa. Myöskin liikenneturvallisuus huomioidaan siten, että kunnan toimesta on selvitetty 1.  nopeusnäytön asennuksen mahdollisuus 2.  tallentavan valvontavideoinnin järjestäminen 3.  ns. peltipoliisin asennusmahdollisuus.
Tilanne: Nopeusnäyttötauluja kunnalla on käytössä kaksi kappaletta ja niitä on jo pidettykin myös Kauppatiellä.  
Poliisin ja kuntien yhteinen videovalvontahanke jatkuu ja siihen pääsee edelleen mukaan. Poliisi järjestää aiheesta ajankohtaisseminaarin toukokuussa 2017 uusille ehdokaskunnille, jossa nähdään konkreettisesti, miten ko. valvontajärjestelmä toimii ja mitä hyötyjä siitä on kunnille.
 
Liikennevirasto hallinnoi ja tekee päätökset yhdessä poliisin kanssa yleisille teille sijoitettavista nopeusvalvontatolpista, eli jos esim. Palontielle haluttaisiin tolppa, esitys liikennevirastolle. Nopeusvalvontatolpan sijoittaminen keskustaajamaan katualueelle esim. Kauppatielle kuuluisi kunnan vastuulle, mutta tähän liittyy sopimusjuridisia ongelmia. Esim. Vaasassa on kolme kaupungin rakentamaa ja ylläpitämää nopeusvalvontatolppaa (tolpat rakennettu yli 6 vuotta sitten), joista kuitenkaan kahdessa ei ole koskaan vielä ollut poliisin valvontakameraa. Tämä johtuu sopimuksettomasta tilasta, ts. kaupunki ei ole onnistunut saamaan poliisin kanssa sopimusta.

Todetaan, että aloitteen mukaisia mahdollisuuksia selvitetään ja niistä tehdään ratkaisut kun selvitys on yhteistyössä liikenneviraston ja poliisin kanssa tehty loppuun.  
 
Vuonna 2017 10-vuotta täyttävien kutsuminen kunnan vieraaksi juhlistamaan Suomi 100 -vuotta  - Sivistysosasto on muodostanut työryhmän asiaa valmistelemaan.

Valtuuston kokoukset nettiin
- Määrärahavaraus 2018 talousarvioon.

Kunnan koko alue kehittämisen painopisteeksi
- Viitataan hyväksyttyyn Kuntastrategiaan, missä otetaan kantaa myös alueiden kehittämiseen.

Palvelurakenneselvityksen laatimiseksi
- Sote, Maku ym. uudistusten jälkeen on aiheellista tarkastella kuntaa ja sen toimintaa ja palveluja.

§ 47 Ilmajoen kunnan työllisyysohjelmasta
- Aloite palautetaan äänestyksen jälkeen 15-19 uudelleen käsittelyyn.

Kunnanjohtajan luottamuksen selvittämiseksi
- Aloite katsottiin loppuun käsitellyksi  äänestyksen jälkeen 32-2.

Viranhaltijapäätösten tiedottamisesta ja Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen sekä Valtuustoaloitteiden käsittelyajat
-Viitataan uuteen hallintosääntöön.

Kunnan siirtymisestä Kuntalaisaloite.fi verkkopalvelun käyttäjäksi
- Hyväksyttiin palvelu käyttöönotettavaksi.

Alkoholiton kunta
- Viitataan kunnanhallituksen käyttösuunnitelmaan 20.3.2017

Kaikkien kunnan työntekijöiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu
- Kunnalla on menettelytapaohjeet sekä arviointimenetelmät henkilöstön tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun.

Pappilantien -Vesitornintien kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- varaudutaan mahdollisesti 2018 talousarviossa

Tilaajavastuulain noudattaminen, Aliurakoitsijoiden yhdenvertainen kohtelu
- Noudatetaan/Toimitaan

Kunnalle saapuvien tarjousten avoimet avaustilaisuudet
- Aloitteenmukainen menettely olisi julkisuuslain vastainen (621/1999).

Minnesota -hoidon ottamista käyttöön kunnassa
- Todetaan, että JIK Ky toteuttaa kunnan viranhaltijain ja työntekijöiden työterveyshuollon ja päättää myös hoitomuodoista.

Ilmajoen Vuokratalot Oy:n kerrostalojen myynnin keskeyttäminen määräajaksi
-  2 kerrostaloa on myyty Vakka Asunnot Oy:lle keväällä 2016.

/HK